Jurister och delägare  
 
 
  Arbetande i bolaget är de bägge delägarna Maria Fritz och Jörgen Hettne.
Båda är jurister med lång internationell erfarenhet och specialiserade på EU:s politik och rättsordning.
 
 
 
 

Maria Fritz

Maria Fritz är jur. kand med inriktning på internationell rätt (Lund 1992) och har en master i EG-rätt från Luxemburg (Master en etudes juridiques européennes, 1997). Hon har utfört diverse utredningsuppdrag, bland annat för EG-kommissionen, och har föreläst inom olika EG-rättsliga områden. Maria har också arbetat som juridisk översättare vid EG-domstolen på freelance-basis.

Maria är medförfattare till böckerna Sverige möter EG-rätten; EES-avtalet och dess införlivande med svensk rätt (Nerenius & Santerus Förlag 1994, 322 s) och När tar EG-rätten över; EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen (Industrilitteratur, 2001, 314 s). Hon rapporterar löpande sedan 1996 om ny rättsutveckling vid EG-domstolarna i skriftserien Ny Juridik (utgiven av VJS). Maria har därutöver skrivit artiklar med inriktning på arbetstagares fria rörlighet och den sociala dimensionen i EU-samarbetet.

 
 
 
 

Jörgen Hettne

Jörgen Hettne är doktor i europeisk integrationsrätt. Han arbetade som ämnessakkunnig i EG-rättsliga frågor vid rättssekretariatet på UD (1992-1995) som rättssekreterare och kanslichef vid EU:s förstainstansrätt (1995-2001) och som tillförordnad chef för Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps (2006-2008).
Jörgen är nu anställd som forskare vid Sieps på deltid och är särskilt inriktad på frågor kring utvecklingen av EU:s inre marknad. Han är också föreläsare i EU-rätt vid Lunds och Stockholms universitet.

Jörgen är författare till boken Rättsprinciper som styrmedel - Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol (Norstedts juridik 2008, 354 s) och medförfattare till böckerna EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk rättstillämpning (Norstedts juridik, 2005, 264 s), Sverige möter EG-rätten; EES-avtalet och dess införlivande med svensk rätt (Nerenius & Santerus Förlag 1994, 322 s) och När tar EG-rätten över; EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen (Industrilitteratur, 2001, 314 s). Han är vidare författare eller medförfattare till sex expertrapporter utgivna av Sieps. Se CV.

Jörgen deltar också i den löpande rapporteringen om ny rättsutveckling vid EG-domstolarna i skriftserien Ny Juridik och har skrivit åtskilliga artiklar med inriktning på enskildas rättsskydd, bland annat inom konkurrens- och inremarknadsrätt. Han anlitas ofta som föreläsare i skilda EG-rättsliga ämnen.